samen slim bedacht

Zorgverlening verbeteren door inzet van wetenschappelijke kennis.

Double-web-2

Deventer Ziekenhuis

“Structuur, inventarisatie en 
statistische analyse van vraag
en aanbod van polikliniekkamers”

Het Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis biedt topklinische, persoonsgerichte zorg voor de inwoners van Salland en omstreken. Om de kwaliteit van zorg op een nog hoger peil te brengen volgt het Deventer Ziekenhuis de nieuwste ontwikkelingen en doet toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

Het Deventer Ziekenhuis (DZ) werkt met een centraal polikliniekplein en streeft naar flexibele beschikbaarheid van polikliniekkamers voor meerdere vakgroepen. Deze flexibiliteit wordt beperkt door randvoorwaarden zoals verschillen in karakteristieken en uitrusting van de kamers en de wens of noodzaak om poliklinische activiteiten van een vakgroep dicht bij elkaar te houden. Daarnaast groeit de vraag naar polikliniekkamers door het inzetten van consulenten, nurse practitioners en physician assistants. 

verantwoordelijke persoon binnen rhythm

Bart Veltman

vragen over deze vacature

Het Deventer Ziekenhuis ervaart knelpunten in de huidige toewijzing van de kamers aan de poliklinische activiteiten. Verschillende vakgroepen ervaren een tekort aan capaciteit en vermoeden dat een verbouwing nodig is om het ruimtegebrek op te lossen. Tegelijkertijd staan kamers soms onbenut en is op langere tijdschaal de capaciteit van de polikliniekkamers mogelijk toch toereikend. Het Deventer Ziekenhuis vraagt Rhythm om ondersteuning bij de analyse van de huidige knelpunten en van het benodigde aantal polikliniekkamers. Het gewenste advies vraagt om verbetering van inzicht in prestaties en verbinding tussen lange en korte termijn besluitvorming, waaronder flexibel toewijzen van beschikbare capaciteit aan fluctuerende vraag.

aanpak

Een gezamenlijk projectteam brengt de activiteiten op de polikliniek in kaart zoals consulten en behandelingen, en inventariseert de beschikbaarheid en uitrusting van polikliniekkamers. Tevens brengt het het huidig gebruik van de polikliniekkamers door vakgroepen in beeld.

De expliciete rol van Rhythm is het structureren van deze inventarisatie en het doen van de daaropvolgende statistische analyse waarin vraag en aanbod van polikliniekkamers worden onderzocht en uitgesplitst naar dagdelen en per vakgroep.

Het resultaat van deze analyses is een gedetailleerd inzicht in het benodigde aantal polikamers per vakgroep per dagdeel. Het inzicht leert dat voldoende polikliniekkamers beschikbaar zijn, maar dat de toewijzing nu onhandig is waardoor voor een aantal vakgroepen een tekort bestaat. Om die tekorten op te lossen stelt Rhythm met het projectteam alternatieve toewijzingen van polikliniekkamers aan vakgroepen en poliklinische activiteiten voor.

resultaat

Rhythm heeft uitgerekend dat met het huidige aantal polikamers en met tactische capaciteitsplanning een verbouwing niet nodig is. Het projectteam stelt alternatieve oplossingsrichtingen voor, waaronder  het verplaatsen van vakgroepen naar andere gangen. Een van de oplossingsrichtingen is door het Deventer Ziekenhuis verder uitgewerkt en ingevoerd.

conclusie

Verbouwing van het polikliniekplein is voorkomen door herinirichting van de wijze waarop vakgroepen gebruik maken van de bestaande polikliniekkamers.