samen slim bedacht

Zorgverlening verbeteren door inzet van wetenschappelijke kennis.

Double-web-2

King Fahad Medical City

“Optimalisatie van
beschikbare capaciteit
van het OK-centrum”

Het King Fahad Medical City (KFMC)

Het King Fahad Medical City (KFMC) is een groot tertiair medisch centrum, gelegen in Riyad, Saudi-Arabië. Het medisch centrum heeft drie grote operatiekamercomplexen met in totaal 26 operatiekamers. De missie van KFMC is: “Dedicated to provide highly specialized, evidence-based and safe health care, enhanced by education, training and research”. 

Het centrum wenst de toegangstijden tot chirurgische zorg te verbeteren, d.w.z. te verkorten en gelijkmatiger tussen specialismen te laten zijn. Ook verwacht het KFMC een groei die het door hogere benutting van operatiekamers wil accommoderen. Het verbeteren van de prestatie wordt verhinderd, doordat het inzicht in de onderliggende oorzaken van de huidige prestatie en de mogelijkheden tot verbetering daarin ontbreekt. KMFC hanteert geen eenduidige definities van prestatie gerelateerd aan OK-gebruik en doelen zijn nog niet naar doelstellingen vertaald. KMFC vraagt Rhythm om meer inzicht in haar prestatie en ideeën tot verbetering ervan.

verantwoordelijke persoon binnen rhythm

Jasper Buil en Bas Kamphorst

vragen over deze vacature

UMC eXpert faciliteert contact tussen KFMC en Nederlandse organisaties actief in de gezondheidszorg. Via UMC eXpert krijgt Rhythm de kans om haar kwantitatief onderbouwde benadering van besturingsvraagstukken aan het KFMC te presenteren. KFMC nodigt Rhythm uit om de prestatie van OK-gebruik in kaart te brengen en een stappenplan voor de verbetering van de prestatie voor te stellen. 

aanpak

Als eerste wordt er een team samengesteld, bestaande uit afgevaardigden van KFMC waaronder de OK-manager, de manager anesthesiologie, teamleider OK-verpleging, en de BI-manager samen met zorglogistieke experts van Rhythm. Het team stelt de prestatie-indicatoren voor het OK-complex vast en komt samen tot eenduidige definities en meetwijzen van deze KPI’s. De kennis van Rhythm is gebruikt om vast te stellen welke data nodig en beschikbaar is om processen en planningsmethodieken van het OK-complex in kaart te brengen. Een belangrijk voorbeeld is de inschatting van OK duur (op basis van uitgevoerde operaties) die essentieel is voor de planning van de OK.

Met behulp van een uitvoerige kwantitatieve prestatie-analyse wordt de prestatie van het OK-complex transparant. Naast het gebruik van data houden de experts interviews met betrokkenen en afgevaardigden uit het ziekenhuis om planningsmethodieken en processen in kaart te brengen. Tezamen opent dit de mogelijkheid voor het opstellen van het stappenplan voor de verbetering van de prestatie van het OK-complex. 

resultaat

De door Rhythm uitgevoerde analyse biedt het KFMC de mogelijkheid de prestatie van het OK-complex vanuit meerdere perspectieven te beschouwen en de juiste balans te vinden tussen soms tegenstrijdige KPI’s. Het stappenplan bestaat uit interventies die het management zonder voorbereiding direct kan toepassen (“quick wins”), terwijl voor meer complexe interventies een programmaplan is opgesteld. 

conclusie

Op basis van de inzichten in de werkprocessen en prestatiecijfers is het verbeterpotentieel geïdentificeerd. Dankzij nauwe samenwerking binnen het team en continue toetsing aan de praktijk, waren uitkomsten van de prestatie-analyse en verbeterpotentieel herkenbaar voor projectteam en het bestuur van KFMC. In dit plan zijn prioriteiten gezamenlijk vastgesteld, is een inschatting van benodigde inspanning gegeven en zijn afhankelijkheden tussen interventies expliciet gemaakt. Dankzij deze aanpak kan KFMC een afgewogen beslissing maken welke interventies op welk moment door te voeren en welke partijen betrokken moeten zijn bij ontwikkeling en implementatie.